§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Olly prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"] . 

2. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.olly.pl jest Marcin Pokrywka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OLLY Marcin Pokrywka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Radymnie, kod pocztowy: 37-550 Radymno, NIP: 792-229-11-85, adres email: kontakt@olly.pl . Tel + 48 609-312-532.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie:

Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez OLLY dostępny na stronie internetowej pod adresem  www.olly.pl

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztów wysyłki.

6. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Do korzystania ze Sklepu internetowego celem zapoznania się z jego asortymentem oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego, 

b) połączenie z siecią Internet

c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§2

Zamówienia

1.Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: 

a) założenie konta z loginem i hasłem - wówczas złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru koloru oraz rozmiaru dodanie towaru do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

 b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta – wówczas warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru, po dokonaniu wyboru koloru i rozmiaru do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty lub informacje.

2. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. 

5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przekazuje mu drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail informację o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji, potwierdza zawarcie umowy  oraz  ustalone warunki. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. 

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 

8. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonie obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie. 

9.  Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

11. Szczegółowa instrukcja złożenia zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Jak kupować?”

§3

Płatności

1.Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta po przekazaniu Sprzedającemu niezbędnych danych Sklep wystawi rachunek.

2.W sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank Pekao S.A nr:  95 1240 2601 1111 0010 6044 6946

c)  Szybkie płatności dotpay ( regulamin na www.dotpay.pl). 

§4

Wysyłka towaru

1. Sklep zamieszcza na stronie internetowej przedstawiającej dany produkt informację o liczbie godzin przeliczanych na dni robocze w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia  bezpośrednio do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

2. W przypadku braku produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. 

3. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, lub dotpay od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b) W przypadku wyboru płatności za pobraniem od dnia zawarcia umowy.

4. Sposoby, koszty oraz terminy dostawy zamówionego towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i płatność”.

5. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest dokonanie zapłaty za zamówiony towar z wyłączeniem opcji płatności za pobraniem. Nie odnotowanie przez Sklep wpływu należności w terminie 3 dni od dnia przyjęcia zmówienia powoduje jego anulowanie. Sklep powiadomi Klienta mailowo lub telefonicznie o anulowaniu zamówienia.

6.Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sklep zaleca sporządzić protokół szkodowy. 

§5

Reklamacje

1.Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie.

3.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

4.Reklamację należy złożyć na piśmie na adres: ul. Rynek 12, 37-550 Radymno z dopiskiem „Reklamacja” lub mailowo: kontakt@olly.pl. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia rachunku, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.

5.Reklamację można również złożyć przy wykorzystaniu formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje” Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać.

6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt Sklepu na adres wskazany w ust 4.

7.Sklep rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8.Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

9.Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

10. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawany towar.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni ( od dnia dostawy) odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Oświadczenie należy złożyć na piśmie na adres: ul. Rynek 12, 37-550 Radymno z dopiskiem „Odstąpienie”. Zgodnie z art. 30 ust 3 Ustawy o prawach konsumenta  Sklep nie zapewnia możliwości złożenia odstąpienia drogą mailową. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje”, jednak nie jest to obowiązkowe.  

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. 

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Towar należy zwrócić na podany adres Sklepu OLLY ul. Rynek 12 , 37-550 Radymno, wraz z paragonem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z wszystkimi częściami towaru ( metki itp).

6. Towar niebędący pełnowartościowym towarem, noszący ślady użytkowania, zostanie odesłany niezwłocznie do Nadawcy - zwrot zostanie nieuznany.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, oprócz kosztów dostawy.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem. 

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7

Ochrona prywatności

1.Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2.Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu: 

a)  realizacji umowy, 

b) w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną

c) za zgodą Klienta w celach marketingowych ( otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego).

3. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania i pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy, w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. 

6. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.  Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów. 

3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem, a Sklepem:

- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,
-  uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach: www.katowice.wiih.gov.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich.

6. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.

7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2017

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 ), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

4. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.